ประวัติ “ปัญญาวุโธ”

“ปัญญาวุโธ” จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เกียรตินิยม) โดยใช้เวลาเรียน 3 ปี เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังโดยการอ่านพระไตรปิฎก และปฏิบัติสมถกรรมฐานเพื่อหวังผ่อนเพลาอกุศลมูลในจิตใจ โดยเฉพาะโทสะซึ่งเป็นพื้นนิสัยเดิม จากนั้นจึงต่อยอดสู่วิปัสสนากรรมฐาน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว

ช่วงหนึ่งของชีวิต “ปัญญาวุโธ” เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา ปัจจุบันลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตฆราวาสอย่างเรียบง่าย แต่ยังคงศึกษาและปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธองค์เช่นที่เคยเป็นมา รวมถึงมีความสนใจศึกษาหาความรู้ด้านจิตวิทยาและศาสตร์แขนงอื่น ๆ อยู่เสมอ

“ปัญญาวุโธ” เขียนหนังสือเพื่อเผยแผ่ธรรมะมาแล้ว 3 เล่ม ได้แก่…
ความลับของกฎแห่งกรรม
ความลับของบุญและบาป
● พระพุทธเจ้าสอน แต่(เสือก)ไม่เชื่อ
● ศาสดาไม่สอน แต่(เสือก)ทำ