ขอคืนเงิน

หนังสือของสำนักพิมพ์อินเทรนด์ที่มีข้อความ “ไม่พอใจคืนเงิน 100%” ระบุบนหน้าปก คือหนังสือที่อยู่ภายใต้นโยบายรับประกันความพึงพอใจ หากลูกค้าซื้อไปอ่านจนจบแล้วไม่พอใจในคุณภาพของหนังสือ สำนักพิมพ์ยินดีคืนเงินค่าหนังสือให้เต็มจำนวนภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ

ขั้นตอนการขอคืนเงินมีดังนี้

1. คลิกปุ่ม “แบบฟอร์มขอคืนเงิน” ด้านล่าง

2. เลือกหนังสือเล่มที่ต้องการขอคืนเงิน แล้วเข้าไปตอบคำถามในแบบฟอร์มเพื่อเป็นการยืนยันว่า คุณได้อ่านหนังสือเล่มดังกล่าวจนจบจริง หากตอบคำถามไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่าผิดเงื่อนไขในการขอคืนเงิน

3. ส่งหนังสือและใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อหนังสือ ราคา และวันที่ซื้อ กลับคืนมาให้สำนักพิมพ์ตามที่อยู่ซึ่งระบุในหน้าเครดิตของหนังสือ (กรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ไม่ต้องใช้ใบเสร็จ)

4. เปิดเข้าสู่ Facebook Page ของสำนักพิมพ์ โดยคลิกปุ่ม “Facebook Page” ด้านล่าง หรือใช้วิธีเปิดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Facebook แล้วค้นหาด้วยคำว่า “สำนักพิมพ์อินเทรนด์” หรือ “@intrendpub” จากนั้นให้กด Like เพื่อติดตาม

5. ส่งข้อความมายัง Facebook Page ของสำนักพิมพ์ โดยแจ้งยืนยันการขอคืนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืน

6. เมื่อสำนักพิมพ์ตรวจสอบความถูกต้องและได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว จะแจ้งยืนยันกลับไป และจะดำเนินการคืนเงินโดยโอนเงินตามยอดที่คุณได้ชำระเป็นค่าหนังสือ (ตามใบเสร็จ) เข้าบัญชีธนาคารของคุณภายใน 7 วันหลังจากแจ้งยืนยัน

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิ์ขอคืนเงินต้องไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอรับ E-book ฟรีของหนังสือเล่มเดียวกัน

*สำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า